برگر

ساندویچ بینر برگر

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 270,000 تومان بود.قیمت فعلی 260,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 199,000 تومان بود.قیمت فعلی 189,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 175,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.