ساندویچ

ساندویچ بندری

قیمت ویژه برای شما

7%
قیمت اصلی 148,000 تومان بود.قیمت فعلی 138,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 175,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 199,000 تومان بود.قیمت فعلی 189,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 270,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,000 تومان است.