سوخاری

فیله سوخاری چهار تکه

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 265,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 375,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

7%
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

13%
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

11%
قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 310,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.