پیتزا

پیتزا کالزون صدفی

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 310,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 298,000 تومان بود.قیمت فعلی 288,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 290,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 205,000 تومان بود.قیمت فعلی 195,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 205,000 تومان بود.قیمت فعلی 195,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 215,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 298,000 تومان بود.قیمت فعلی 288,000 تومان است.